• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 -Zveľadenie a zachovanie kultúrneho, duchovného a prírodného bohatstva poľskoslovenského pohraničia

Názov Osvetlenie Kanónie č. 14
Kategória Zákazky s nízkymi hodnotami – Tovary a služby
Popis Predmetom zákazky je nákup a montáž osvetlenia v kanónii č. 14 podľa priloženého výkaz a výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Dátum zverejnenia 9.3.2022