• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Viac o synode

Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia

Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov, ktoré sa koná na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia (tal. Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione).

Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitieb a rozlišovania, sa započal 9. a 10. októbra 2021 a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Pre lepšie pochopenie zámeru Svätého Otca ohľadom synodálneho procesu, dávame do pozornosti tieto jeho príhovory:

·       Príhovor k veriacim Rímskej diecézy

·       Homília pri otvorení synody: Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať

·       Príhovor na úvod synody: Za Cirkev synodálnu, počúvajúcu a blízku.

Synoda, ktorá sa zakončí zasadnutím biskupov v októbri 2023, teda neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej:

„Integrálny synodálny proces sa uskutoční autentickým spôsobom jedine vtedy, ak doňho budú zahrnuté partikulárne Cirkvi.“

Ide teda o pozvanie osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese.

Svätý Otec chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú a živú vieru.

Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi. To všetko na základe otvorenosti pre postrehy jednotlivých členov Cirkvi i celých spoločenstiev a vnuknutí Ducha Svätého.

Tri fázy: diecézna, kontinentálna a univerzálna

Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. októbra 2021 vo Vatikáne za prítomnosti Svätého Otca.

·       Prvá fáza na úrovni partikulárnej cirkvi (Spišskej diecézy) sa začala v nedeľu 17. októbra 2021 pod vedením diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu na základe prípravného dokumentu Sekretariátu synody, ktorý je sprevádzaný dotazníkom a tzv. vademekom s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi. Tieto konzultácie v 1. fáze prebiehajú i na dikastériách Rímskej kúrie, združeniach vyšších rehoľných predstavených či federáciách zasväteného života, medzinárodných laických hnutiach, univerzitách či teologických fakultách.
Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodálnym stretnutím“, z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do 15. septembra 2022 zašle generálnemu sekretariátu synody. Následne bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi.

·       Druhá fáza (kontinentálna), bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023.

·       Tretia fáza: synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018.