• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Biskupská záhrada

Biskupská záhrada. Pod týmto názvom rozumieme časť dvorového priestranstva, upraveného do podoby parku, ktorý sa nachádza v severnej časti uličnej zástavby Spišskej Kapituly, v priestore medzi kanonickými domami a biskupskou rezidenciou. Pôdorys Biskupskej záhrady má podobu nepravidelného obdĺžnika s rozmermi 129 x 71,5 m, s dlhšou osou v smere sever – juh, čiže kolmo na uličku Spišskej Kapituly. Obvod Biskupskej záhrady tvoria múry z rozličných období. Na severnej strane je to časť pôvodného opevnenia Spišskej Kapituly s baštou, cez ktorú bol v 18. storočí vytvorený exteriérový vstup do záhrady. Na západe je Biskupská záhrada oddelená od súkromného dvora biskupskej (pôvodne prepoštskej) rezidencie múrom z 19. storočia. Na východe zas od kaplánky a od záhrady kanónie č. 7. Najzaujímavejší je južný múr, ktorý oddeľuje priestor Biskupskej záhrady od ulice Spišskej Kapituly. Vznikol v polovici 18. storočia a jeho súčasťou je Hodinová veža z r. 1741 s bránou, ktorá tvorí hlavný vstup do Biskupskej záhrady z ulice Spišskej Kapituly.

Výskumy ukázali, že pozemok, na ktorom sa Biskupská záhrada nachádza, tvoril súčasť širšieho hospodárskeho zázemia prepoštskej rezidencie. Až do konca 17. storočia na týchto miestach jestvovala sedliacka usadlosť s hospodárskym dvorom, stajňami, stodolami a úžitkovou záhradou. V r. 1741 dal vtedajší spišský prepošt František Barkóczy priestranstvu podobu parku a od zvyšku Spišskej Kapituly ho oddelil múrom so vstupom cez už spomínanú Hodinovú vežu. Na protiľahlom konci parku upravil pôvodnú hradobnú baštu na altánok so severným vstupom z exteriéru Spišskej Kapituly. Ďalšie terénne a sadbové úpravy parku prebehli začiatkom 19. storočia za biskupa Jána Révaya. Vtedy bol na pôvodnej bašte, cez ktorú sa do parku vstupuje, nadstavaný klasicistický altánok – solárium. Nádhernou súčasťou altánku sú nástenné maľby s témou ideálneho priehľadu do krajiny a iluzívnej architektúry.

Park – biskupská záhrada – počas svojej histórie plnila okrasnú funkciu, zvýraznenú terasovitými úpravami terénu a záhonovou výsadbou. Jeho súčasťou bol ovocný sad.

Dnešný vzhľad parku nie je rekonštrukciou nejakej jeho historickej podoby. Je to moderné architektonické riešenie záhrady, ktorá v sebe kombinuje okrasnú časť s ovocným sadom, pričom zvýrazňuje všetky vzácne zachované historické architektonické súčasti: hradby, altánok, hodinovú vežu a parciálne zachovanú drobnú záhradnú architektúru. Má byť miestom oddychu, meditácie a modlitby. Miestom, ktorým sa Spišská Kapitula a jej obyvatelia chcú v tichu a pokoji prihovoriť vám, našim návštevníkom.

V rokoch 2019/2020 prebehla revitalizácia Biskupskej záhrady, vrátane reštaurátorských prác na Hodinovej veži a Altánku spolufinancovaná z Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko.