• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí

Spoločné konzultácie ku projektu s názvom

 „Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí”.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie s poľským partnerom Opactwo Ojców Cystersów v Szczyrzycu pripravujú projekt s názvom: „Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí ” v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027. V súlade s príručkou programu je základnou zásadou pri vypracovaní koncepcie projektu uskutočnenie verejných konzultácií. Projektoví partneri, ktorí chcú zabezpečiť vysokú úroveň projektu, srdečne pozývajú všetky zainteresované osoby a inštitúcie, aby sa zúčastnili na konzultáciách. Konzultácie budú prebiehať od 1. septembra 2023 do 18. septembra 2023.

Pripomienky a návrhy ku konceptu projektu je možné podať písomne v termíne od 1. septembra 2023 do 18. septembra 2023 na nižšie uvedenom formulári, poštou alebo osobne na adresu Spišská Kapitula 661/9, 053 04 Spišské Podhradie, alebo elektronicky: projekty.kapitula@gmail.com.

Zodpovedné osoby na spoločnú konzultáciu sú:

z poľskej strany o. Mateusz Warciak tel. +48 505 970 216 e-mail: szymon.cysters@wp.pl

zo slovenskej strany Mgr. Peter Matis tel. +421 947 904 404 e-mail: projekty.kapitula@gmail.com

Srdečne Vás pozývame na účasť v daných konzultáciách.

 

Koncepcia projektu s názvom „Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí” pripravenej v rámci programu cezhraničnej spolupráce

Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027                    

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie,

špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

 

Hlavný cieľ projektu: Zachovanie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia ako podpora/posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji.

Špecifické ciele:

  1. Zlepšenie obrazu poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom revitalizácie historických pamiatok.
  2. Vytvorenie spoločnej turistickej ponuky zameranej na pútnikov poľsko-slovenského pohraničia.
  3. Zachovanie dedičstva týkajúceho sa sakrálnych nástrojov.

 Partneri projektu:

Vedúci partner: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Partner projektu: Opactwo Ojców Cystersów w Szczyrzycu

Cieľové skupiny

– obyvateľov, turistov a pútnikov Spišskej Kapituly a Szczyrzyca,

– duchovenstvo (kňazi, rehoľníci, biskupi),

– žiaci, študenti,

– organisti a záujemcovia o cirkevnú hudbu

Oblasť realizácie projektu

Slovenská strana: kraj prešovský, okres Levoča, mesto Spišské Podhradie

Poľská strana: województwo małopolskie, powiat limanowski, gmina Jodłownik

Predpokladaný rozpočet projektu

Celkový cca. 4 100 000,00 EUR z toho:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie cca. 1 600 000,00 EUR

Opactwo Ojców Cystersów w Szczyrzycu cca. 2 500 000,00 mln EUR

Planovaný termín realizácie: jún 2024 – máj 2026

 

Aktivita 1 Oprava/revitalizácia pamiatkových budov a miest okolo nich.

Investičné činnosti:

  1. slovenská strana

rekonštrukcia historickej trasy/cesty, ktorá prechádza cez „slovenský Vatikán“,

– revitalizácia pamiatkovej budovy a vytvorenie diecézneho múzea

  1. b) poľská strana

– vytvorenie vertikálnej a horizontálnej izolácie kláštora a kostola,

– oprava/revitalizácia vonkajších omietok kláštora a kostola,

Aktivita 2 Vytvorenie pamätnej izby organového majstra Tomasza Falla v Szczyrzycu.

Aktivita zahŕňa rekonštrukciu a prípravu priestorov pamätnej izby slávneho organára Tomasza Fallu, ktorý prišiel do Szczyrzyca z Ľvova v druhej polovici 19. storočia. Usadil sa v Szczyrzyci a založil dielňu, z ktorej vyšlo 100 nástrojov. Väčšina z nich sa nachádza v kostoloch Tarnovskej diecézy. V rámci aktivity budú vybrané a návštevníkom sprístupnené exponáty, pracovné nástroje a osobné veci Tomasza Fallu. Na modernú prezentáciu exponátov bude zakúpené vybavenie, napr. vitríny, multimédiá.

Aktivita 3 Príprava spoločnej turistickej ponuky

– príprava internetového sprievodcu/aplikácie k turistickým atrakciám Spišskej Kapituly/Spišského Podhradia a obce Jodlovnik.

Vedúci partner v rámci úlohy pripraví internetového sprievodcu/aplikáciu po sakrálnych objektoch a turistických atrakciách mesta Spišská Kapitula/Spišské Podhradie a Jodłownik. V rámci aktivity bude vybraných celkovo 300 objektov (múzeí, pamiatok, kultúrnych a prírodných zaujímavostí), ku ktorým budú pripravené popisy v poľskom, slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Sprievodca bude zverejnený na webových stránkach partnerov projektu. Vytvorenú aplikáciu bude možné nainštalovať do mobilných telefónov a bude plne automatická. Osoba s nainštalovanou aplikáciou nebude musieť pri priblížení sa ku konkrétnej lokalite nič zapínať, aplikácia sa spustí sama. Tento typ sprievodcu uľahčí obyvateľom a turistom spoznávanie sakrálnych stavieb, turistických atrakcií a prírodných lokalít. Vytvorí možnosť samostatne objavovať a spoznávať zaujímavosti Szczerca a Spišskej Kapituly. Aplikácia bude predstavovať špeciálnu turistickú ponuku.

– organizovanie organového koncertu v Spišskej Kapitule, prehliadka sakrálnej hudby,

Koncert bude prehliadkou sakrálnych diel v podaní organistov z Poľska a Slovenska. Publikum koncertu budú tvoriť obyvatelia, turisti a duchovní zo Spišskej Kapituly a obce Jodlovnik.

– organizácia poľskej a slovenskej púte na posvätné miesta partnerov projektu,

V rámci aktivity budú zorganizované púte pre obyvateľov a duchovných zo Szczyrzyca a Spišského Podhradia. Púte budú iniciovať spoločnú turistickú ponuku, ktorá bude propagovaná na všetkých sakrálnych miestach v Tarnovskej diecéze a Spišskej diecéze. Účastníci púte z Poľska navštívia Spišskú Kapitulu, zatiaľ čo pútnici zo Slovenska navštívia Pamätnú izbu staviteľa organov Tomáša Fallu.