• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Členovia súdu

SÚDNY VIKÁR

tomaga

ICLic. Marek TOMAGA

Narodil sa 26. 5. 1978 v Trstenej. Pochádza z Tvrdošína. Za kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 20. 6. 2009. V rokoch 2010-2013 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde pracuje od 1. 7. 2013. Od 1.1.2018 bol vymenovaný za súdneho vikára.

SUDCOVIA

Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján DUDA, PhD.

Narodil sa 14. 10. 1960 vo Veľkej Lesnej. Na kňaza ordinovaný 14. 6. 1987 v Nitre pre Spišskú diecézu. Teologické štúdia absolvoval v Bratislave v rokoch 1982-1987, právnické v Ríme na Pápežskej Lateránskej univerzite. V roku 1992 získal licenciát z kánonického práva v Ríme (ICLic.), v roku 1997 doktorát z katolíckej teológie na RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave (ThDr.) a rektor Univerzity Komenského mu udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). V marci v roku 2001 mu po úspešnom habilitačnom konaní udelil rektor UK diplom docenta v odbore Katolícka teológia (doc.) V roku 2004 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky na profesora (prof.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 1995 – do 31.12.2017 bol súdnym vikárom. Dňa 21.3.2011 bol vymenovaný za kaplána Jeho Svätosti (Mons.).

doc. ICDr. Miloš PEKARČÍK, PhD.

Narodil sa 26. 5. 1972 v Trstenej. Na kňaza bol ordinovaný 22. 6. 1996 v Spišskej Kapitule. Teologické štúdia absolvoval na Spišskej Kapitule, právnické v Ríme na Pápežskej Lateránskej univerzite. V roku 1999 získal licenciát z kánonické práva (ICLic.), v roku 2002 doktorát z kánonického práva (ICDr.) a rektor Katolíckej univerzity mu v roku 2004 udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2002 a od 11.11.2002 do 31.12.2017 bol pomocným súdnym vikárom. 20.10.2010 sa habilitoval na docenta (doc.) v odbore Katolícka teológia na TF KU v Ružomberku.

Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD.

Narodil sa 22. 7. 1955 v Mníšku nad Popradom. Na kňaza bol ordinovaný 17. 6. 1984 v Nitre pre službu v Spišskej diecéze. Licenciát z teológie (ThLic.) získal externým štúdiom na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove a neskôr tam získal aj doktorát z teológie (ThDr.). V roku 1994 mu Svätý Otec udelil čestný titul „Monsignor“. V rokoch 1998 – 2000 externe študoval cirkevné právo na Katolíckej univerzite v Lubline a získal titul licenciát z cirkevného práva (ICLic.) V roku 2000 sa habilitoval na Trnavskej univerzite a rektor Trnavskej univerzity mu udelil diplom docenta (doc.) v odbore história. V roku 2004 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky na profesora (prof.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje ako sudca od roku 1992.

ThDr. Anton OPARTY, PhD.

Narodil sa 26. 10. 1950 v Oravskej Lesnej. Po teologických štúdiách v Bratislave bol vysvätený na kňaza 6. 6. 1976 pre službu v Spišskej diecéze. Ďalšie teologické štúdia absolvoval na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, kde získal licenciát z teológie (ThLic.). Neskôr pokračoval externou formou v teologickom štúdiu na RKCMBF UK v Bratislave kde získal v roku 2000 titul doktora teológie a rektor Univerzity Komenského mu udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). Apoštolská signatúra mu udelila dišpenz od akademického stupňa z kánonického práva na neurčitý čas. V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje ako sudca od roku 1990.

ThDr. ICLic. Ján MARHEFKA, PhD.

Narodil sa 26. 12. 1967 v Reľove. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 17. 6. 1995. V rokoch 1996-1998 študoval externou formou kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline a získal licenciát z kánonického práva (ICLic.) V roku 2006 mu rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 1997.

 ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef ŠIMURDIAK, PhD.

Narodil sa 24. 4. 1968 v Oravskej Polhore. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 17. 6. 1995. V rokoch 1996-1998 študoval externe na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát z kánonického práva (ICLic.). V roku 2006 mu rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 1996.

PhDr. ICDr. Dušan PARDEL, PhD.

Narodil sa 21. 1. 1974 v Trstenej. Ordinovaný bol 19. 6. 1999 v Dolnom Kubíne. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Starej Ľubovni, potom od roku 2001-2003 pracoval na Biskupskej kúrii v Spišskom Podhradí ako aktuár, neskôr ako vicekancelár. V rokoch 2003-2006 študoval kánonické právo na Inštitúte sv. Pia X. v Benátkach (Univerzita sv. Kríža), kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2006 ako sudca.

ICLic. Ľubomír VOJTAŠÁK

Narodil sa 25. 1. 1977 v Námestove. Pochádza z Rabčíc. Za kňaza bol vysvätený 16. 6. 2001 v Spišskej Kapitule. Teologické štúdia absolvoval na Spišskej Kapitule, právnické v Ríme na Pápežskej Lateránskej univerzite. V roku 2008 získal licenciát z kánonické práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2008.

ICLic. Jozef Holubčík, PhD.

Narodil sa 22. 9. 1980 v Dolnom Kubíne a pochádza z Oravskej Lesnej. Ordinovaný bol 23. 6. 2007 v Spišskej Kapitule. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Kežmarku, a zároveň od 1.12. 2007 ako notár na Cirkevnom súde. Potom od roku 2009-2011 pracoval na Biskupskej kúrii v Spišskom Podhradí ako vicekancelár. V rokoch 2011- 2014 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 8. 7. 2014 ako sudca.

ICLic. Miroslav Baloga

Narodil sa 1. 10. 1981 v Krompachoch a pochádza zo Spišských Vlách. Ordinovaný bol 17. 6. 2006 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Hruštíne, Tvrdošíne a Oravskej Lesnej. V rokoch 2012- 2015 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 30. 6. 2015 ako sudca.

ICLic. Peter PINCEL

Narodil sa 11. 3. 1981 v Ružomberku a pochádza z Černovej. Ordinovaný bol 18. 6. 2011 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Tvrdošíne. V rokoch 2014- 2017 študoval kánonické právo na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 11. 9. 2017.

ICLic. Tomáš PAVLIKOVSKÝ

Narodil sa 4. 2. 1980 v Poprade. Ordinovaný bol 20. 6. 2009 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Tvrdošíne, v Starej Ľubovni a v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 2016- 2019 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 1. 7. 2019.

 ICLic. Peter MAJCHER

Narodil sa 24. 6. 1980 v Námestove a pochádza z Klina. Ordinovaný bol 18. 6. 2005 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Levoči. V rokoch 2007- 2010 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracoval v rokoch 2010 – 2015 ako obhajca zväzku. Od 1. 1. 2018 bol vymenovaný za sudcu cirkevného súdu.

Obhajcovia zväzku

PaedDr. ICLic. Ján STAŠÁK

Narodil sa 9. 1. 1974 v Starej Ľubovni. Ordinovaný bol 20. 6. 1998 v Spišskej Kapitule. V roku 2004 na Katolíckej univerzite v Lubline získal licenciát z kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2004.

ICDr. Peter JURČAGA

Narodil sa 20. 5. 1982 v Liptovskom Mikuláši a pochádza z Ľubochne. Ordinovaný bol 17. 6. 2006 v Spišskej Kapitule. Po vysviackej pôsobil ako kaplán v Ružomberku. V rokoch 2009- 2015 študoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach, kde získal najskôr licenciát kánonického práva (ICLic.) a následne aj doktorát z kánonického práva (ICDr.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od 23. 9. 2014 ako obhajca zväzku.

Sr. JUDr. ICLic. Helena Grešová, SCSC

 

Promótor spravodlivosti

ICLic. Ján HUDÁK

Narodil sa 19. 12. 1966 v Starej Ľubovni. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 19. 6. 1993. V rokoch 1996-1998 študoval externou formou kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát kánonického práva (ICLic.). V Cirkevnom súde pracuje od roku 1997.

Advokát

ThLic. Karol Lev IRRGANG, PhD.

Narodil sa 6. 5. 1956 v Rudňanoch. Vyštudoval odbor Katolícka teológia ako laik. V Cirkevnom súde pracuje od 2. 5. 2011.

Kancelária cirkevného súdu

PaedDr. ICLic. Jozef SKUPIN, PhD. (kancelár)

Narodil sa 7. 9. 1962 v Mlynčekoch pri Kežmarku. Na kňaza bol vysvätený 17. 6. 1995. V rokoch 1996-1998 študoval kánonické právo externou formou na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát (ICLic.). V Cirkevnom súde pracuje od roku 1995.

Mgr. Igor DLUGOSCH (notár)

Narodil sa 10. 11. 1972 v Kežmarku. Na kňaza bol vysvätený 20. 6. 1998 v Spišskej Kapitule. V Cirkevnom súde pracuje od roku 2002.

Mgr. Marián JABROCKÝ (notár)

Narodil sa 15. 5. 1978 v Poprade. Za kňaza bol vysvätený 15. 6. 2002 v Spišskej Kapitule. V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracuje od roku 2002 ako notár.

ThLic. Ing. Martin KAKALEJ, PhD. (notár)

Narodil sa 5. 7. 1977 v Krompachoch. Pochádza z Gelnice. Za kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 20. 6. 2009. V Cirkevnom súde pracuje od 1. 7. 2010 ako notár.