• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF 775/1-3, obnova objektu

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Názov projektu: Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF 775/1-3, obnova objektu
Realizácia projektu: marec – december 2022
Celkový rozpočet projektu: 15 750€
Výška poskytnutej dotácie: 15 000 €

Stručný opis projektu: Projekt je pokračovanie v umelecko-remeselnej obnove balustrádového dreveného zábradlie schodiska. Bol vykonaný  reštaurátorský výskum a spracovaný návrhu na reštaurovanie na novo odkryté konštrukcie a výmaľbu, ako aj spracovaná prípravná a projektová dokumentácia 2. etapy – obnovy exteriéru , ktorá bude spočívať z obnovy krovu a strechy, ako aj obnovy exteriérových fasád.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Obnova balustrádového dreveného zábradlia - pred obnovou

Obnova balustrádového dreveného zábradlia - obnova

Obnova balustrádového dreveného zábradlia - po obnove