• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF 775/1-3, obnova strechy

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Názov projektu: Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF 775/1-3, obnova strechy
Realizácia projektu: marec – december 2023
Celkový rozpočet projektu: 171 079,04€
Výška poskytnutej dotácie: 120 000 €

Stručný opis projektu: Objekt Kanónie č. 14 je od r. 2020 v procese stavebnej obnovy interiéru, spojenej so zmenou účelu využitia stavby, a to pre účel Spišského diecézneho múzea, v ktorom v roku 2023 bola inštalovaná nová expozícia. V r. 2022 bola spracovaná projektová dokumentácia pre 2. etapu obnovy, a to krovu, strechy a exteriéru objektu. Vzhľadom k výrazne narušenému stavu konštrukcie krovu, spôsobenom zlý stavom strešnej krytiny. V roku 2023 sa zrealizovalo: Obnova a zosilnenie krovu, výmena
strešnej azbestocementovej krytiny a oprava komínov.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

FOTOGALÉRIA - pred obnovou

Realizácia

Po obnove