• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
POSVIACKA KOSTOLA A OLTÁRA V SLOVENSKEJ VSI

POSVIACKA KOSTOLA A OLTÁRA V SLOVENSKEJ VSI

Dňa 26. apríla 2024 zavítal diecézny biskup František Trstenský po krátkom čase opäť do farnosti Slovenská Ves, aby tu posvätil obnovený farský kostol Obetovania Pána a nový kamenný oltár.

Slávnosť začala v podvečerných hodinách za hojnej prítomnosti veriacich farnosti. Okrem miestneho farára Jozefa Holubčíka koncelebroval aj rodák z tejto farnosti a spišskoštiavnický dekan Jozef Siska a výpomocný duchovný Ján Bušovský.

V homílii diecézny biskup pripomenul dôležitosť a symboliku oltára v katolíckych chrámoch, ktorý predstavuje samotného Krista, ktorý je pevným bodom života Cirkvi. Zároveň poukázal na tvar oltára, ktorý by mal byť konštruovaný ako stôl, aby tak pripomínal miesto stolovania, kde Kristus v Eucharistii ponúka veriacim sám seba za pokrm.

Mimoriadnym momentom slávnosti bola posväcujúca modlitba a po nej pomazanie nového oltára a konsekračných krížov posvätným olejom – krizmou.

Biskup František vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí sa o kostol v minulosti starali a prispeli k jeho obnove, ale tiež tým, ktorí svojou službou umožňujú sláviť dôstojne liturgiu a stretávať sa v tomto Božom dome.

Farský Kostol Obetovania Pána v Slovenskej Vsi je gotický kostolík z polovice 14. storočia. Ide o typickú stavbu tých čias s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou, severnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane. Počas obdobia reformácie slúžil kostolík istý čas tunajším protestantom. V roku 1769 sa uskutočnila baroková prestavba, počas ktorej kostolík prišiel o takmer všetky pôvodné okná. Tie boli nahradené novými.

Kostolík v ohradenom areáli predstavuje aj po úprave fasád peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry. Z architektonických detailov sa v exteriéri zachovalo len gotické okno s kružbou a stredovým prútom na východnej strane presbytéria. V interiéri ide predovšetkým o krížovú rebrovú klenbu presbytéria s centrálnym svorníkom. Na južnej strane lode sa zachoval pôvodný gotický portál. Vo svätyni nájdeme kamenné gotické pastofórium s reliéfom Krista. Patrocínium kostola je uvádzané často ako Očisťovania Panny Márie, čo je dnešný sviatok Obetovania Pána.

Hlavný oltár je síce barokový, no jeho ústredná postava, neskorogotická socha Madony, pochádza z obdobia okolo r. 1510 z dielne Majstra Pavla z Levoče. V chráme sa ešte nachádzajú i ďalšie stredoveké sochy, polychrómované drevorezby sv. Jána a Panny Márie na oltári v bočnej kaplnke. Prvotne boli umiestnené na kalvárii v triumfálnom oblúku. Vo veži bije gotický zvon z 15. storočia. Zachoval sa aj epitaf jedného z miestnych šľachticov, Valentína Švábovského. Renesančná náhrobná doska z červeného mramoru s postavou muža v brnení a kolopisom pochádza z r. 1597. Z vnútorného vybavenia chrámu je nutné ešte spomenúť gotickú krstiteľnicu, odliatu z bronzu. Vyrobená bola v známej kovolejárskej dielni v Spišskej Novej Vsi (vtedy Neu Dorf Iglo) v 15. storočí, avšak nie pre slovenskoveský, ale ruskinovský kostol.

V posledných desaťročiach kostol prechádzal postupne rekonštrukciou, ktorej najdôležitejšia fáza pozostávala z úpravy presbytéria a osadenia nového oltára a ambóny začiatkom roka 2024. Oltár i ambóna sú vyrobené zo spišského travertínu. V prednej časti oltára sa nachádzajú relikvie sv. Serváca a mučeníc sv. Casty a sv. Auchty, ktoré boli pôvodne uchovávané v predchádzajúcom obetnom stole a podľa dostupných informácií mali byť kostolu darované posledným spišským prepoštom Jozefom Karolom Zbiškom (*1755 – + 1774).  

Zdroj: www.rkcslovenskaves.sk