• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
POŽEHNANIE OBNOVENÉHO KOSTOLA VO FARNOSTI VYDRNÍK

POŽEHNANIE OBNOVENÉHO KOSTOLA VO FARNOSTI VYDRNÍK

Po dlhoročnom úsilí farára Jaroslava Kaníka a farníkov farnosti Vydrník sa podarilo komplexne zrekonštruovať interiér miestneho kostola zasväteného svätým apoštolom Šimonovi a Júdovi. Kostol bol postavený vďaka starostlivosti spišského biskupa Jána Révaya, ktorý ho v roku 1801 aj konsekroval.

V deň výročia posviacky tohto chrámu, dňa 18. októbra 2022 navštívili túto farnosť diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, aby obnovený kostol požehnal. V homílii poukázal na dôležitosť murovaných chrámov, ktoré napomáhajú viere každého kresťana, nakoľko dvíhajú jeho myseľ k Bohu. Pripomenul však aj dôležitosť uchovávania a starostlivosti o chrám Ducha Svätého, ktorý chce prebývať v srdci každej ľudskej osoby.

V kostole boli zreštaurované oltáre, kazateľnica, maľby na strope, bohostánok i spovedná miestnosť, pričom bol celý kostol aj vymaľovaný. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o obnovu tohto Božieho chrámu, aby mohol ďalšie roky slúžiť svojmu poslaniu.