• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Príhovor na záver biskupskej vysviacky

Drahí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, drahý apoštolský nuncius Mons. Girali, bratia a sestry v zasvätenom živote, milí bohoslovci, členovia ostatných kresťanských cirkví, zástupcovia verejného života,  bratia a sestry v Kristovi tu v katedrále ale aj vy všetci, ktorí nás sledujete prostredníctvom rádia a televízie.

Bolo to 9. septembra 1989, keď túto starobylú Katedrálu sv. Martina a jej okolie naplnil dovtedy nevídaný počet jasajúcich veriacich, ktorí sa zhromaždili na biskupskú vysviacku Mons. Františka Tondru. Boli to dva  mesiace pred pádom totalitného režimu. Počas homílie pán kardinál Jozef Tomko vyriekol prorocké slová:  „Nad Tatrami sa rozjasnilo a staroslávna spišská katedrála je zaliata svetlom a nádejou.“ Mal som vtedy 16 rokov a bol som osobne prítomný na tejto vysviacke. Doteraz si pamätám aj miesto v lavici, kde som sedel. Pripravila to len Božia prezreteľnosť, že o 34 rokov neskôr stojím na mieste tohto môjho vzácneho predchodcu.

Pri mojom menovaní 8. septembra som v popradskej konkatedrále uviedol, že túžim vykonávať službu biskupa v kontinuite a dynamizme viery. Preto teraz vyjadrujem vďaku Pánu Bohu za veľké postavy viery, ktorými obdaroval Spišskú diecézu a v kontinuite s ktorými chcem kráčať biskupskou cestou. Osobitne spomeniem Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, trpiteľa za vieru počas totality. S úctou spomínam na  ďalších  kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky a laických veriacich, ktorí zostali pevní a nezlomní pri obrane náboženských ako aj občianských práv. Moja vďaka Pánu Bohu zaznieva všetkým, ktorí po páde totality s entuziazmom  v spolupráci s mojimi predchodcami Mons. Františkom Tondrom a Mons. Štefanom Sečkom pracovali na obnove Spišskej diecézy.  Tento entuziazmum viery si naďalej zachovajme.

V tejto chvíli ďakujem Tebe, excelencia, otec arcibiskup – metropolita Bernard Bober ako hlavnému svätiteľovi za udelenie biskupskej vysviacky, za Tvoje slová povzbudenia, ale ešte viac za Tvoju duchovnú i ľudskú dôveru, ktorú ste vždy prejavovali voči mojej osobe.

Slovami vďaky sa obraciam aj na Vás excelencia, apoštolský nuncius na Slovensku. „Nella Sua persona ringrazio il Santo Padre per la fiducia che ha mostrato verso la mia persona affidandomi il servizio episcopale in questa nobile diocesi. Secondo l´esame del papa Francesco e nella stretta collaborazione con Lei – Eccelenza e con gli altri fratelli vescovi e con i miei confratelli preti voglio portare il dinamismo della fede tanto necessario per la Chiesa e la  società del nostro paese. Come Lei ha menzionato in uno dei suoi discorsi, il Suo cognome indica il fiore che segue il sole. Allora anche questi fiori esprimino il nostro comune desiderio di seguire con la nostra vita Gesù – il nostro unico Sole.“ Grazie, Eccellenza!

S radosťou ďakujem Tebe, milý otec biskup Andrej Imrich. Pred 26 rokmi si mi udelil kňazskú vysviacku, teraz stojíš ako spolusvätiteľ pri mojej biskupskej vysviacke. V menej svojom ale iste aj v mene kňazov a Božieho ľudu Spišskej diecézy ti ďakujem za Tvoje kňazskú a biskupskú  vernosť, ktorú si preukazoval ako pomocný biskup Mons. Františka Tondru a Štefana Sečku a aj teraz v Tvojom dôchodkovom veku ochotne pracuješ pre dobro našej diecézy. Nech ťa dobrý Pán naďalej bohato požehnáva.

V tejto chvíli sa chcem osobitne poďakovať tebe, milý spolubrat, otec biskup Ján Kuboš, za vedenie diecézy počas týchto troch rokov.  Počas uprázdnenia biskupského stolca si viedol nás kňazov a Boží ľud neľahkým obdobím pandémie a postpandémie. Nech ťa dobrý Pán za to bohato odmení a požehnáva. Na základe rozhodnutia Svätého Otca Františka v Tvojej osobe dostávam pomocného biskupa, z čoho sa úprimne teším, lebo sa budem môcť opierať o tvoju kňazskú i ľudskú skúsenosť.

Ďakujem Vám, bratia arcibiskupi a biskupi rímskokatolíckej i gréckokatolíckej cirkvi. Vo vzájomnej jednote chceme neustále obnovovať Kristovu cirkev. Vážim si prítomnosť katolíckych biskupov z ostatných krajín: Česka, Poľska, Maďarska, Lotyšska. Pozdravujem delegáciu z Ukrajiny a uisťujeme Vás o modlitbe a podpore všetkých, ktorí trpia tragickou vojnou.

Ďakujem mojim už zosnulým rodičom Viktorovi a Helene, za dar života a viery. Taktiež mojim zosnulým starým a krstným rodičom. Ďakujem Vám moji milí súrodenci Janko s rodinou a brat Jožko, ktorý si kňazom tejto diecézy. Ďakujem ostatným mojim príbuzným za modlitby a podporu. Pozdravujem mojich spolužiakov zo záklandje a strednej školy. Osobitne sa s pozdravom obraciam na vericich z mojej rodnej farnosti Tvrdošín, na farnosti, v ktorých som pôsobil ako kaplán: Spišské Vlachy a Dolný Kubín a predovšetkým ďakujem za ľudskú a duchovnú blízkosť Vám, moji drahí veriaci z Kežmarku a filiálok Malý Slavkov a Stráne pod Tatrami.

Keď v Starom zákone prorok Samuel prišiel do Betlehema, aby tam vybral Dávida ako nástupcu na kráľovskom tróne, svätopisec uvádza: „Pomazal ho uprostred jeho bratov“. Prihováram sa Vám, milí bratia kňazi. Som Váš spolubrat, ktorého Pán pomazal za biskupa. Ďakujem tým, ktorí ste dlhé roky predo mnou statočne pracovali a pracujú v Pánovej vinici. Potrebujem Vašu skúsenosť a pastoračnú múdrosť. Naša diecéza je požehnaná bohatou generáciou mladých kňazov. Poznáme sa osobne, keďže učím Nový zákon v kňazskom seminári. Potrebujem Vaše nadšenie a kreativitu. Milí moji spolubratia, ukážme našim farníkom, že ich potrebujeme. Naše farnosti nech sú prvým miestom načúvania a rastu kresťanského života, miestom dialógu a štedrej lásky, miestom adorácie a slávenia Eucharistie. Neukazujme tomuto svetu zamračenú tvár, ale Vás prosím o entuziazmus a úsmev pri hlásaní evanjelia.

Manželstvo a rodina je tým najlepším miestom, kde rodičia odovzdávajú deťom základné hodnoty ľudskosti, viery, vzájomných vťahov, úcty k starým rodičom. Preto manželstvo a rodinu potrebuje aj spoločnosť. Ďakujem Vám otcovia a mamy za Vašu vernosť Bohu aj sebe navzájom. Pamätajte: rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu aj zostáva.

Pozdravujem rehoľné spoločenstvá, ktoré pôsobia na území našej diecézy a ďakujem za Vaše svedectvo života. Podobne pozdravujem  cirkevné školy,  zamestnancov katolíckej charity, ďalšie diecézne inštitúcie.  Rozmanitosťou darov môžeme obohatiť Cirkev aj spoločnosť. Budujme Cirkev s otvorenými dverami, aby sme sa pozreli ľuďom do očí, aby sme im načúvali. V osobe Ježiša Krista máme poklad života a lásky, ktorý nemôže sklamať.

Ďakujem Vám mladí ľudia, ktorí ste prišli na túto biskupskú vysviacku. Vás asi najviac zasahujú spoločenské zmeny, ktoré prinášajú aj neistotu a zranenia. Ďakujem, že hľadáte kreatívne spôsoby ako šíriť Ježišovo evanjelium a máte účasť na živote Cirkvi. Prebuďte nás nadšením pre Ježiša. Šírte Ježiša v digitálnom svete, v ktorom sa pohybujete ako ryba vo vode, ale ešte viac v tom reálnom svete Vašich spolužiakov a priateľov.

A ešte jeden odkaz kňazom, rodičom, učiteľom: nebojme sa vzbudiť v mladých ľuďoch túžbu po kňazskom a rehoľnom živote.

Teším sa účasti zástupcov akademického sveta. Usilujme sa spoločne ukázať, že veda a viera  sú vo  vzájomnom dopĺňaní. Osobitne pozdravujem vzácnu návštevu z katolíckej univerzity Notre Dame v Spojených štátoch amerických, kde som v minulosti strávil niekoľko študijných pobytov. „Dear my friends from the Nanovic Institute, Notre Dame University, I am truly honored by your presence among us today. I would like to take this opportunity to express my thanks for all your help and support.“

Pozdravujem zástupcov ostatných kresťanských cirkví a spoločenstiev a ďakujem za Vašu prítomnosť. Nasledujme, čo najvernejšie Božieho Syna Ježiša Krista. Pozdravujem aj zástupcov politického života na všetkých jeho úrovniach. Pracujme spoločne  pre dobro všetkých občanov našej krajiny.  

Moje poslanie biskupa vyjdadrím týmito slovami: „Biskup niekedy kráča vpredu, aby ukázal cestu a posilnil ich nádej. Inokedy svojou jednoduchou prítomnosťou stojí uprostred všetkých tak, že každému je nablízku. A za niektorých okolností zasa kráča vzadu. To preto, aby pomohol tým, ktorí padli alebo sú unavení. Prosím, pomáhajte mi, aby som bol takýmto biskupom pre našu Spišskú diecézu a celú Cirkev. 

V tieto týždne som cítil silnú modlitbovú podporu z rôznych častí diecézy a Slovenska. Slovami pápeža Františka Vás naďalej prosím: Modlite sa za mňa. Zvlášť ďakujem starým, chorým, trpiacim, ktoré svoje utrpenie obetujete za mňa, za Cirkev a budúcnosť našej krajiny.  

Za biskupa som bol menovaný na sviatok narodenia Panny Márie. Aj v našej starobylej katedrále na hlavnom oltári je zobrazená jej podobizeň. Obráťme sa teraz k Božej Matke  krátkou modlitbou: Pod tvoju ochranu…. Kráľovná pokoja – oroduj za nás. Ďakujem.