• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Pútnicke miesta

Bobrov - kalvária - Nanebovzatie Panny Márie

Tradícia bobrovských pútí má už vyše storočnú históriu. Všetko sa začalo koncom 19.storočia, keď bobrovský rodák kanonik Štefan Koštialik dal na začiatku 90.rokov 19.storočia vystaviť 14 zastavení krížovej cesty od farského kostola smerom na blízky kopec ku kaplnke Nanebovzatej Panny Márie, ktorá tu stála už v roku 1834. V čase stavby zastavení krížovej cesty bola aj táto kaplnka obnovená po značnom poškodení búrkou v roku 1889. Na samotnom vrchole kopca pribudol pomerne vysoký kríž s korpusom Pána Ježiša a postavami Panny Márie, apoštola Jána a Márie Magdalény. Kaplnka hrobu Panny Márie má peknú architektúru, v ktorej sa odrážajú prvky orientálnych sakrálnych stavieb.

Posviacka bobrovskej kalvárie sa teda uskutočnila 15.augusta 1894. V tento deň sa v Bobrove zišlo vyše 20 tisíc ľudí, čo bol aj na dnešné pomery obdivuhodný počet prítomných veriacich. Na slávnosti sa zúčastnilo okolo 50 kňazov z blízkeho aj vzdialeného okolia. Z tohto slávnostného dňa si hodno povšimnúť predovšetkým dva fakty: udelenie plnomocných odpustkov a homíliu, ktorú predniesol dr. Ján Kohút, profesor v spišskom kňazskom seminári.

Fundátor bobrovskej kalvárie kanonik Štefan Koštialik požiadal príslušnú rímsku kongregáciu o udelenie plnomocných odpustkov, na čo dostal odpoveď podpísanú od pápeža Leva XIII., ktorý dňa 28.júla 1893 udelil plnomocné odpustky všetkým, ktorí v zbožnosti navštívia toto miesto v deň odpustu a tam vykonajú príslušné skutky pokánia a modlitby. Toto privilégium malo platnosť 7 rokov. Dnes sú v platnosti nové normy o odpustkoch, ktoré tu možno získať v deň odpustu alebo po vešperách v predchádzajúci deň, prípadne v nedeľu, keď sa koná vonkajšia slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Plnomocné odpustky možno tiež získať spoločnou modlitbou svätého ruženca alebo pri pobožnosti krížovej cesty.

Ako sme už spomenuli, že tunajší odpust, slávený každoročne na sviatok nanebovzatia Panny Márie, obsahuje vo svojich liturgických obsahoch vlastne veľkú raritu, ktorá je na Slovensku pravdepodobne jedinečná. Slávnosť nanebovzatia Panny Márie sa tu už viac ako jedno storočie slávi v bohatej kombinácii liturgických obradov. Odpust sa slávi vždy dva dni, a to v sobotu pred vonkajšou slávnosťou nanebovzatia a v nedeľu, kedy sa slávia slávnostné odpustové bohoslužby.

V sobotu podvečer sa liturgia začína vo farskom kostole úvodnými modlitbami a zoradením sprievodu. V tomto sprievode nesú miestni veriaci mariánske zástavy, mariánsku sochu a obrazy spolu so sochou zosnulej Panny Márie a sprievod sa z kostola vydáva smerom na Bobrovský vŕšok. Procesia postupuje okolo zastavení krížovej cesty, pričom sa koná táto pobožnosť. Po príchode procesie na kalváriu sa na tomto mieste hneď začína svätá omša s formulárom zo slávnosti nanebovzatia. Po svätej omši nasleduje uloženie sochy Panny Márie do hrobu do kaplnky za kalváriou. Po tejto oficiálnej časti liturgie nasleduje ďalší náboženský program, v ktorom dostávajú priestor najmä mladí ľudia, ktorí si pripravujú svoje mariánske akadémie a svedectvá. Tento program je veľmi variabilný a jeho súčasťou je eucharistická poklona a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a krížová cesta o polnoci zo soboty na nedeľu.

Nedeľný program bobrovského odpustu spočíva vo svätých omšiach a vyvrcholí slávnostnými bohoslužbami, zvyčajne s účasťou niektorého zo spišských otcov biskupov alebo niekoho z pozvaných či delegovaných hostí.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov
Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

www.farabobrov.sk
farnostbobrov@gmail.com
+421435587211

Kluknava - Sv. Joachim a Anna

V chotári obce v jej neďalekých lesoch na hranici Spiša a Šariša na Kluknavských lúkach v roku 1632 bola postavená grófkou Annou Czáky-Vesselényovou kaplnka zasvätená sv. Anne, ktorú neskôr gróf Imrich Czáky dal prestavať na kostolík. V kostolíku sú umiestnené obrazy a relikviár sv. Anny a na chóre malý orgán. Ku kaplnke putovali ľudia z okolitých miest a dedín, ba aj grófstvo a zemania. Omše boli v troch rečiach. Pred odpustom sa vždy konal jarmok. Dobytčí jarmok bol vždy okolo sviatku sv. Jakuba a výkladný trh v dňoch 25-26. júla. Púť bola dôležitou spoločenskou a kultúrnou udalosťou v živote obce. V dnešnej dobe je kostolík udržiavaný a každoročne v júli k nemu putujú veriaci z okolitých miest a obcí ba aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Pri kostolíku je aj prameň pitnej vody, ktorou sa pútnici môžu vždy občerstviť.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava
č. 684
053 51 Kluknava

kluknava@ka­pitula.sk
053/44 732 13

Krivá - Bl. sestra Zdenka

Krivá na Orave  – rodisko sestry Zdenky Schelingovej. Od 4. 12. 2004 je vo farskom Kostole sv. Jozefa relikviár a socha  prvej blahoslavenej Slovenky. Každý rok pred 30. júlom – liturgickým sviatkom blahoslavenej Zdenky – sa tu koná púť  s niekoľkodňovou prípravou za účasti veriacich zo širokého okolia. Pred niekdajším rodným domom  Schelingovcov  je  od roku 2010 postavená kaplnka s pamätnou tabuľou.

História pútí k blahoslavenej sestre Zdenke:

1. 26.7.2004 – 31.7.2004, slávnostná sv. omša 31.7.2004 celebrant J.E. Mons. Ján Sokol
2. Slávnostná sv. omša 30.7.2005 celebrant J.E. Mons. Andrej Imrich
3. 24.7.2006 – 30.7.2006, slávnostná sv. omša 30.7.2006 celebrant J.E. Mons. Andrej Imrich
4. Slávnostná sv. omša 29.7.2007 celebrant: J.E. Mons. Stanislav Zvolenský
5. 28.7.2008 – 3.8.2008, slávnostná sv. omša 3.8.2008 celebrant: J.E. Mons. Alojz Tkáč
6. 27.7.2009 – 2.8.2009, slávnostná sv. omša 2.8.2009 celebrant: J.E. Mons. Tomáš Galis
7. 26.7.2010 – 1.8.2010, slávnostná sv. omša 31.7.2010 celebrant: J.E. Mons. František Tondra
8. 25.7.2011 – 31.7.2011, slávnostná sv. omša 30.7.2011 celebrant: J.E. Mons. Andrej Imrich
9. 23.7.2012 – 30.7.2012, slávnostná sv. omša 29.7.2012 celebrant: J.E. Mons. Ján Orosch
10. 30.7.2013 – 4.8.2013, slávnostná sv. omša 3.8.2013 celebrant: J.E. Mons. František Rábek
11. 29.7.2014 – 3.8.2014, slávnostná sv. omša 2.8.2014 celebrant: J.E. Mons. Viliam Judák
12. 29.7.2015 – 2.8.2015, slávnostná sv. omša 1.8.2015 celebrant: N.V. Ján Babjak
13. 21.7.2016 – 24.7.2016, slávnostná sv. omša 23.7.2016 celebrant: J.E. Mons. Jozef Haľko
14. 26.7.2017 – 30.7.2017, slávnostná sv. omša 29.7.2017 celebrant: Mons. Jozef Jarab
15. 30.7.2018 – 5.8.2018, slávnostná sv. omša 4.8.2018 celebrant J.E. Jan Skodoń
16. 30.7.2019 – 4.8.2019, slávnostná sv. omša 3.8.2019 celebrant J.E. Mons. Josef Nuzík
17. 30.7.2020 – 2.8.2020, slávnostná sv. omša 1.8.2020 celebrant Miloš Pikala
18. 29.7.2021 – 1.8.2021, slávnostná sv. omša 31.7.2021 celebrant J.E. Mons. Ján Kuboš

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krivá
Krivá 24
027 55 Dlhá nad Oravou

info@farnostkriva.sk
043/58 949 62, 0915 205 685

www.farnostkriva.sk

Smižany - Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva

Základy kostola nachádzajúceho sa na sídlisku Západ I boli položené na jeseň v roku 1996. Výrazným architektonickým prvkom kostola sú dve 38 metrové monolitické veže, ktoré sú ukončené jednoramennými krížmi. V priestore medzi vežami je umiestnená jedna z dominánt interiéru – zelený jednoramenný kríž zo skladaného skla a nerezu, ktorý je podľa autorov výškou 5,6 metrov a rozpätím 3,6 metrov najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kostole. Pod ním sa nachádza Bohostánok zo zlatého ónyxu a mosadze. Na stene vľavo je obraz Milosrdného Ježiša v životnej veľkosti. Dominantný je aj zelený oltár zo skladaného skla a nerezu. Architektúrou, technológiou a vybavením patrí kostol medzi moderné a účelové stavby sakrálnej architektúry na Slovensku.

18. apríla 2009 otec biskup František Tondra konsekroval oltár a Kostol Božieho Milosrdentsva vo farnosti Smižany, na sídlisku Západ I v Spišskej Novej Vsi.

Kostol je pútnickým miestom, pri konsekrácii bol vyhlásený za diecéznu Svätyňu Božieho Milosrdenstva. Nachádzajú sa tu relikvie troch svätých – apoštolov Božieho milosrdenstva:

sv. Faustíny Kowalskej sv. Vincenta Pallottiho sv. Jána Pavla II.

Vo svätyni a v priľahlom rehoľno-pastoračnom centre je prístupná verejnosti po omšiach výstava pápežských darov z Vatikánu, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách a časť z nich daroval Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Rímskokatolíckej farnosti Smižany – duchovným otcom pallotínom, ktorí spravujú tento kostol. Výstava je jedinou svojho druhu na Slovensku.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smižany
Nám. M. Pajdušáka 3
053 11 Smižany

rkfus@gmx.net
+421 53 4431209

http://www.centrummilosrdenstva.sk

Trstená - Škapuliarská Panna Mária

Mesto Trstená už od svojho založenie v roku 1371 sa formovalo ako pútnické mariánske miesto. Farský kostol v stredovekom meste bol zasvätený pôvodne Panne Márii. Jeho pôvodnú podobu nepoznáme. Existencia farnosti je doložená v roku 1397. Trstená ležala na obchodnej ceste, ktorá prepájala Uhorsko s Poľským kráľovstvom, z toho dôvodu sa postupne rozvíjala ako centrum remesiel a trhov na území hornej Oravy. Centrom Trstenej bol farský kostol, kde sa nachádzal milostivý obraz Panny Márie, ku ktorému putovali mnohí pútnici z Uhorska i z Poľska. Počas reformácie od konca 16. storočia bol pôvodne rímskokatolícky farský kostol v Trstenej transformovaný na evanjelický chrám. V tom čase trstenskí evanjelici z veľkej úcty a nábožnosti aj napriek reformačným myšlienkam pôvodný obraz Panny Márie vo farskom kostole zachovali.

Až v roku 1683 počas vojnových udalostí spojených s bitkou pri Viedni tento milostivý obraz Panny Márie odniesol do Litvy do Vilniusu veliteľ litovských jednotiek ako vojnovú korisť. Až začiatkom 18. storočia po skončení stavovských povstaní a po víťazstve rekatolizácie v Uhorsku farský kostol v Trstenej sa vrátil do rúk katolíkov. Zrejme v tomto čase došlo aj ku zmene patrocínia farského kostola, ktorý dostal titul sv. Martina, symbolizujúc rytierske cnosti v boji proti Zlu. Začiatkom 18. storočia sa v Trstenej obnovila a značne rozšírila aj úcta k Panne Márii, čoho dôkazom je množstvo kaplniek v okolí dedikovaných Panne Márii. Pravdepodobne začiatkom 18. storočia si Trstenčania dali z veľkej úcty k Panne Márii vyhotoviť aj nový obraz Matky Božej s malým Ježišom v náručí, ktorý má dodnes čestné miesto na hlavnom oltári vo farskom Kostole sv. Martina v Trstenej.

Bola to náhrada za ukoristený obraz. Vďaka misijným aktivitám pátrov karmelitánov bolo v 1. tretine 18. storočia v Trstenej založené Bratstvo Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej). Od tohto obdobia sa v Trstenej na sviatok Panny Márie Karmelskej (16. júla) pravidelne každý rok konáva odpustová slávnosť spojená s trhom na námestí. Mariánsku úctu v tejto farnosti veľmi rozšírila aj misia pátrov františkánov z Okoličného, ktorí sa v Trstenej usídlili natrvalo v 70. rokoch 18. storočia a sú tu dodnes. Pripomenutím pútnického charakteru Trstenej je aj existencia 10 murovaných spovedníc v ohradnom múre farského kostola, ktoré boli vybudované niekedy v polovici 18. storočia. Trstená je sídlom aj Trstenského dekanátu od polovice 18. storočia. V súčasnosti sa dokončuje nová krížová cesta nad Trstenou, ktorá symbolizuje stále prítomnú živú vieru mnohých Trstenčanov k Ježišovi Kristovi a k jeho Matke Panne Márii.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená
Bernolákova 2/10
028 01 Trstená

faratrs@orava.sk
043/5392004

https://farnosttrstena.sk