• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

ZVEĽADENIE A ZACHOVANIE KULTÚRNEHO, DUCHOVNÉHO A PRÍRODNÉHO BOHATSTVA POĽSKOSLOVENSKÉHO POHRANIČIA

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie (www.kapitula.sk) ako vedúci partner projektu a družobná Gmina Sękowa (www.sekowa.pl) ako partner projektu realizujú spolu projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, zameraný na špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Názov projektu: Zveľadenie a zachovanie kultúrneho, duchovného a prírodného bohatstva poľskoslovenského pohraničia

Výška celkových výdavkov projektu financovaných z EFRR: 30 367,97 Eur

Harmonogram: 01.03.2022 – 30.06.2022

Číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/VIII/A/0344

Spolufinancovanie z fondov Európskej únie

85% celkových oprávnených výdavkov financuje Európsky fond regionálneho rozvoja

10% celkových oprávnených výdavkov financuje Štátny rozpočet

Opis projektu

Spišská Kapitula bola v roku 1993 pridaná do celosvetového zoznamu UNESCO. Je to historické cirkevné mesto, ktoré má svoju vysokú historickú a kultúrnu hodnotu. Napriek tomu, že máme takúto vysokú kultúrno-historickú hodnotu, propagácia tohto miesta a jej hodnoty je veľmi nízka. Týmto chceme nadviazať cezhraničnú spoluprácu, kde spolu s poľským partnerom chceme pracovať na zveľadení a propagovaní miestnych kultúrno – historických bohatstiev. Chceme vytvoriť priestor, kde budeme schopní v cezhraničných projektoch organizovať rôzne prezentácie, koncerty, prehliadky a iné, ktoré pomôžu zviditeľniť kultúrne a historické pamiatky UNESCO na obidvoch stranách poľského pohraničia. Pre realizovanie týchto aktivít je potrebné zmodernizovať drobnú architektúru v Spišskej Kapitule – konkrétne osvetlenie v múzeu v ktorom sa môžu usporadúvať okrem výstav aj koncerty a iné podujatia propagujúce kultúrne a historické dedičstvo pohraničia. Po rekonštrukcii bude daný priestor vhodný na organizovanie podujatia História v toku času, ktoré budeme spoločne organizovať s poľským partnerom, kde budeme spoločne propagovať a dostávať hlbšie do povedomia kultúrne a historické bohatstva našich regiónov. Zrealizujeme výstavu spoločných historických fotografii, ktorá bude po skončení projektu zapožičaná poľskému partnerovi, aby sme toto povedomie a propagáciu hlbšie propagovali na oboch stranách pohraničia.

Ciele a výsledky projektu

Spišská Kapitula (niekedy označovaná aj Slovenský Vatikán), bolo cirkevné mestečko a ešte stále je sídlom spišského biskupa a centrom Spišskej diecézy, preto hlavným cieľom mikroprojektu je ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Preto lokalizácia aktivít do tejto kultúrnej pamiatky významne podporí synergický efekt v rámci ďalšieho rozvoja kultúrneho a náboženského
turizmu v cezhraničnom meradle – čiže prepojením s poľským partnerom, ktorý disponuje rovnako atraktívnymi pamiatkami. Realizácia aktivít zintenzívni trvalo udržateľné využitie kultúrneho dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi na tomto cezhraničnom území. Projekt zvyšuje ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva Spišskej Kapituly s priľahlým Spišským Jeruzalemom, ako aj pamiatky v Gmine Sęnkowa. Prostredníctvom spoločných aktivít, ako výstavy a prezentácie a koncerty, chceme zvýšiť propagáciu daných regiónov pre vyššie a efektívnejšie využitie návštevníkov a obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia. Projekt chce prezentovať miestnu kultúru a históriu na oboch stranách pohraničia. Všetky výstupy budú prístupné cieľovej skupine a návštevníkom bezodplatne. Cez spoločnú výstavu chceme poukázať a zviditeľniť miestne kultúrno-historické meradlá.

História v toku času je podujatie v ktorom budú prezentované historické a prírodné bohatstvo Spišskej Kapituly, Spišského Jeruzalema ako aj bohatstva Gminy Sękowa. V rámci tohto podujatia bude vytvorená mobilná výstava historických fotografii, portrétov a starých listín z oboch strán cezhraničnej spolupráce.

Toto podujatie s uskutoční v sobotu 28.5.2022 o 11.00 hod. v Diecéznom múzeu v Spišskej Kapitule.

História v toku času

V sobotu 28.5.2022 sa v diecéznom múzeu v Spišskej Kapitule po prvý krát konalo podujatie História v toku času. Toto podujatie sa konalo v rámci projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja Interreg Poľsko-Slovensko. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia partnerskej Gminy Sekowa z Poľska. Celé podujatie otvoril Mons. Jozef Bieľak, ktorý v mene diecézneho administrátora pozdravil všetkých prítomných. Nasledovali potom dve prednášky  o historickom vývoji kultúrneho a duchovného bohatstvách pohraničia. Spišskú Kapitulu v prednáške prezentoval Dr. Vladimír Olejník a Gminu Sekowa sekretár Gminy Michal Diduch. Celé podujatie sprevádzala spevmi Schola Cantorum. V závere podujatia bola otvorená prenosná prvá výstava diecézneho múzea. V rámci projektu bolo komplexne inštalované aj  nové osvetlenie diecézneho múzea.