• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
544. VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

544. VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

Po radostnej slávnosti biskupskej vysviacky na Spiši sa v stredu 25. októbra 2023 opäť Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule rozozvučala spevom. V tento deň sme slávili 544. výročie posviacky tohto chrámu, ktorý sa od roku 1776 stal katedrálou spišských biskupov.

Slávnostnú svätú omšu za prítomnosti veriacich z blízkeho okolia v tento výročný deň slávil Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Koncelebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, farár farnosti Spišská Kapitula Valentín Kokoruďa a približne dvadsať ďalších kňazov pôsobiacich prevažne v rôznych diecéznych inštitúciách.

Biskup Ján v homílii nadviazal na nostalgické jesenné počasie, ktoré akoby evokovalo stratu radosti, pretože „kde niet života, tam niet radosti“. Povzbudení Božím prísľubom zaznamenaným v knihe proroka Izaiáša, „naplním ich radosťou v mojom dome modlitby“, možno z pohľadu vykúpených ľudí konštatovať, že v zmŕtvychvstalom Kristovi dostali všetci, ktorí v neho uverili, plnosť života a teda aj dôvod radosti. Ďalej pokračoval povzbudením slovami:

Drahí bratia a sestry, dnes keď slávime 544 rokov od posviacky katedrálneho chrámu v Spišskej Kapitule, budeme znova zvolávať po premenení: „Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve“. V spomínanej encyklike Redemptor hominis v bode 7 čítame: Cirkev nikdy neprestáva vždy znova prežívať jeho smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie. Ony tvoria náplň jej každodenného života. Tajomstvo Krista a jeho vykupiteľská obeta je základom poslania Cirkvi a kresťanstva (RH 11).  Preto treba, aby sme sa my všetci, čo vyznávame Krista, stretli a zjednotili okolo neho. Preto Cirkev bez prestania slávi Eucharistiu a nachádza v nej „prameň života a svätosti“.  To je jeden z najdôležitejších dôvodov – prečo chrám, prečo liturgické slávenie v chráme…“

Foto: Milan Motýľ