• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskupská vysviacka
BISKUPSKÁ VYSVIACKA A JEJ OKOLNOSTI

BISKUPSKÁ VYSVIACKA A JEJ OKOLNOSTI

Už v sobotu 21. októbra 2023 sa bude v našej diecéze konať biskupská vysviacka a uvedenie do úradu Mons. Františka Trstenského. Slávnosť začne o 10:00 v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom 15. spišského biskupa bude košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober. Spolusvätiteľmi budú apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli a emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

V Spišskej Kapitule sa naposledy konala biskupská vysviacka biskupa v júni 2020, kedy bol konsekrovaný vtedajší pomocný biskup Mons. Ján Kuboš, doterajší spišský administrátor, ktorý viedol diecézu po úmrtí biskupa Mons. Štefana Sečku (28. 10. 2020). Predtým diecézu viedol Mons. František Tondra, ktorý zomrel 3. mája 2012 po ťažkej chorobe. Jeho biskupská vysviacka sa konala 9. septembra 1989 v Spišskej Kapitule. 

Na biskupskú vysviacku Františka Trstenského príde vyše 20 biskupov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Lotyšška. Zúčastní sa na nej aj strahovský opát premonštrátov Daniel Peter Janáček, stovky kňazov, rehoľníkov, seminaristov a veriaci z celého Slovenska i zahraničia. Ako zástupcovia iných kresťanských cirkví budú prítomní Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska a emeritný biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Igor Mišina. Z politického a verejného života budú na slávnosti prítomní Radovan Čikeš, riaditeľ cirkevného odboru na Ministerstve kultúry SR; Ján Rudolf, predseda Správy Štátnych hmotných rezerv SR; poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann; župani Milan Majerský a Erika Jurinová; poslanci Národnej rady SR František Mikloško a Anna Záborská. Prídu aj primátori miest Spišské Podhradie, Kežmarok, Tvrdošín, Dolný Kubín a Levoča a starostovia z viacerých okolitých obcí. Z akademického prostredia sa očakávajú rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko, dekani teologických fakúlt Radoslav Lojan a Marek Šmid a predstavitelia Nanovic Institute for European Studies z University of Notre Dame v USA. Do služby sa zapojí približne 150 dobrovoľníkov. Naživo slávnosť prinesú RTVS, TV LUX a Rádio LUMEN.

Bližšie informácie o príprave a biskupskej vysviacke

Biskupskej vysviacke v diecéze predchádzali viaceré udalosti.

Na liturgickú spomienku sv. Františka z Assisi (4. októbra) sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zišli biskupi, kňazi a Boží ľud Spišskej diecézy, aby boli svedkami vyznania viery a prísahy vernosti novovymenovaného spišského biskupa Mons. Františka Trstenského. Zároveň sa začala organizačná časť prípravy, ktorej sa venuje Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.

S organizačnou prípravou začala aj duchovná príprava. Spojená s vytvorením ,duchovnej kytice‘ pre nového biskupa. Zapojilo sa do nej stovky jednotlivcov, farností a spoločenstiev. 

Deväť dní pred biskupskou vysviackou pozvala diecéza veriacich k novéne, v ktorej sa zamýšľala nad deviatimi liturgickými znakmi, ktoré obsahujú obrady vysviacky a ktoré viditeľne znázorňujú to, čo Cirkev verí, keď skrze nástupcov apoštolov odovzdáva apoštolské poslanie ďalším vyvoleným kandidátom, novým biskupom.

Samotná slávnosť, ktorá bude v sobotu 21. októbra 2023 v Spišskej Kapitule, bude rozdelená na verejnú a neverejnú časť. Verejná je spojená s vysviackou a prevzatím úradu, neverejná s podpisom úradných dokumentov spojených s vysviackou. Svätá omša spojená s biskupskou vysviackou bude v slovenskom jazyku.

K oltáru budú sprevádzať budúceho biskupa jeho starší brat Jozef, ktorý je kňazom Spišskej diecézy a v súčasnosti farár v Liptovskej Lužnej a kňaz Lukáš Fejerčák. 

Vysviacka biskupa sa začne po prečítaní Evanjelia spevom Veni Creator Spiritus (Príď Duchu Svätý). Potom bude nasledovať predstavenie kandidáta na biskupa a prečíta sa latinský a slovenský text buly o vymenovaní nového biskupa. Po homílii, v ktorej sa prihovorí hlavný svätiteľ, košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober, budú nasledovať sľuby kandidáta na biskupa a litánie ku Všetkým svätým. Hlavný svätiteľ a biskupi spolusvätitelia si pri tomto momente kľaknú a kandidát na biskupa si ľahne na zem.

Potom nasleduje obrad samotnej vysviacky. Spojený je s vkladaním rúk – hlavný svätiteľ mlčky príde ku kandidátovi, ktorý kľačí pred ním, aby mu vložil ruky na hlavu. Po ňom urobia to isté aj ostatní biskupi. Potom hlavný svätiteľ položí na hlavu vyvoleného biskupa evanjeliár otvorený na stati z Evanjelia podľa Lukáša Duch Pána je nado mnou a prednesie konsekračnú modlitbu. Potom bude nasledovať pomazanie svätou krizmou, odovzdanie evanjeliára a biskupských insignií – prsteňa (na prst pravej ruky), solidea, mitry a pastorálu (biskupskej berly).

Potom hlavný svätiteľ vyzve vysväteného biskupa, aby si sadol na katedru, ku ktorej ho privedie. Týmto úkonom vysvätený biskup preberie úrad diecézneho biskupa Spišskej diecézy. Na oltári sa zapáli siedma svieca na znak toho, že biskupský stolec už nie je viac uprázdnený. Novovysvätený biskup potom odloží pastorál, vstane a prijme od hlavného svätiteľa a všetkých biskupov bozk pokoja a blahoželanie.

V závere slávnosti po modlitbe po prijímaní a za spevu hymnu Te Deum Laudamus (Teba, Bože chválime) nový biskup Spišskej diecézy prejde sprevádzaný dvoma spolusvätiteľmi katedrálou a priestorom pred katedrálou žehnajúc prítomných veriacich.

Po skončení hymnu budú nasledovať pozdravy. Prvý sa prihovorí Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, ako predstaviteľ Svätého Otca. Po ňom sa prihovorí Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup a podpredseda Konferencie biskupov Slovenska, ktorý privíta novovysväteného biskupa v zbore slovenských biskupov.  Potom bude nasledovať príhovor predstaviteľa diecézneho kléru, ktorý pozdraví novovysväteného biskupa v mene všetkých kňazov. Následne sa prihovorí novovysvätenému biskupovi predstaviteľ Božieho ľudu Spišskej diecézy. Napokon sa prihovorí novovysvätený biskup.

Bližšie informácie o prsteni a biskupskej berle 

Zlatý biskupský prsteň nesie vyobrazenie baránka sediaceho na zapečatenej knihe. Z vnútornej strany bude vygravírovaný biskupský erb Mons. Františka Trstenského. Biskupská berla bude vzácny starobilý gotický „martinský“ pastorál, jeden z mála gotických pastorálov zachovaných v celej Európe, ktorý spišskí biskupi používali pri mimoriadne slávnostných príležitostiach.