• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Štatút Cirkevného súdu Spišskej diecézy

§ 1

     Úvodné ustanovenia

     1. Spišský diecézny biskup je zo svojho úradu nositeľom súdnej moci v Spišskej diecéze (kán. 391, § 1 KKP).

     2. Súdnu moc v diecéze vykonáva diecézny biskup osobne, ale spravidla ju vykonáva prostredníctvom Cirkevného súdu Spišskej diecézy (porov. kán. 391, § 2).

     3. Cirkevný súd Spišskej diecézy je súčasťou diecéznej kúrie (Biskupského úradu) a vo svojej práci sa riadi predpismi siedmej knihy KKP (porov. kán. 472 KKP).

     4. Cirkevný súd Spišskej diecézy má sídlo v Spišskom Podhradí, Spišskej Kapitule 13.

     § 2

     Štruktúra

     1. Personál cirkevného súdu Spišskej diecézy tvoria súdny vikár, pomocní súdni vikári, sudcovia, obhajcovia zväzku, promótor spravodlivosti, zástupcovia v spore, advokáti a notári.

     2. Každého jedného menuje slobodne diecézny biskup na obdobie piatich rokov (porov. kán. 1422 KKP). Menovaný musí mať na túto prácu cirkevným právom stanovené akademické stupne z kánonického práva alebo dišpenz Apoštolskej stolice od akademických stupňov z kánonického práva a na tú istú alebo inú úlohu v cirkevnom súde môže byť znova vymenovaný aj viackrát.

     3. Prácu cirkevného súdu riadi súdny vikár a v jeho neprítomnosti pomocný súdny vikár. Ak niet pomocného súdneho vikára, riadi prácu súdu vekom najstarší sudca, ktorý má v takom prípade kompetencie súdneho vikára.

     § 3

     Kompetencie

     1. Cirkevný súd Spišskej diecézy je súdom prvej inštancie pre Spišskú diecézu a je kompetentný pre všetky typy prípadov podľa noriem procesného práva bez obmedzenia.

     2. Cirkevný súd Spišskej diecézy z rozhodnutia Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry aj súdom druhej inštancie pre Gréckokatolícky košický exarchát.

     3. Cirkevný súd Spišskej diecézy je z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa kompetentným aj pre kauzy „super rato“ (zbieranie dôkazov).

     § 4

     Práca súdu

     1. Personál súdu vykonáva svoju prácu podľa noriem siedmej knihy Kódexu kánonického práva a nariadení súdneho vikára alebo jeho zákonitého zástupcu. Túto prácu sa má vykonávať spravidla v sídle cirkevného súdu v Spišskom Podhradí; podľa potreby a v súlade s nariadením súdneho vikára ju sudca môže vykonávať tiež doma alebo na inom vhodnom mieste.

     2. Raz do mesiaca sa koná spoločné pracovné zasadanie Cirkevného súdu Spišskej diecézy, ktoré zvoláva a mu predsedá súdny vikár. Toto zasadanie sa koná v sídle cirkevného súdu v Spišskom Podhradí; niekedy a so súhlasom súdneho vikára sa môže konať aj na inom vhodnom mieste.

     3. Služobné cesty v rámci Slovenskej republiky povoľuje súdny vikár na základe primeraných dôvodov podľa jednotlivých prípadov; mimo hraníc Slovenskej republiky služobné cesty povoľuje diecézny biskup.

     § 5

     Hospodárenie

     1. Cirkevný súd Spišskej diecézy je súčasťou diecéznej kúrie a preto nemá vlastné hospodárenie, ale toto hospodárenie je súčasťou hospodárenia Biskupského úradu.

     2. Sudcovia a ostatní pracovníci cirkevného súdu neprijímajú za svoju prácu nijaké finančné odmeny, lebo dostávajú plat od svojho zamestnávateľa.

     3. Za kauzu platí žalobca v úvodnej fáze procesu sumu, ktorú určí dekrétom diecézny biskup. Sumu poukáže na tento účel zriadený účet Biskupského úradu a z tohto účtu sa vyplácajú výdavky spojené s materiálnym zabezpečením kancelárie súdu (telefón a iné kancelárske potreby), ako aj výdavky na cestovné výlohy sudcov a ostatných členov súdu. Tieto výdavky preukáže súdny vikár vždy do 12 dňa nového mesiaca ekonómovi Biskupského úradu. Riadne výdavky, čiže také, ktoré sú nevyhnutné na riadny chod práce súdu, schvaľuje súdny vikár sám; mimoriadne schvaľuje súdny vikár so súhlasom ekonóma diecéznej kúrie.

     4. Dekrét diecézneho biskupa, v ktorom určí sumu za súdne trovy kauzy, sa nachádza v prílohe tohto štatútu. Na písomnú žiadosť žalobcu a po preskúmaní veci, súdny vikár je kompetentný túto sumu znížiť alebo odpustiť, aby sa chudobným a núdznym nezabránila možnosť vyslúženia cirkevnej spravodlivosti.

     § 6

     Disciplinárne opatrenia

     1. Ak si niektorý člen Cirkevného súdu vážne a dlhšiu dobu neplní svoje povinnosti, súdny vikár je povinný ho napomenúť najprv ústne a potom aj písomne. Po písomnom napomenutí ako tretí krok požiada diecézneho biskupa, aby ho odvolal z úradu pre zanedbávanie povinností.

     2. Ak si vážne a dlhodobo neplní svoje povinností súdny vikár, diecézny biskup ho po predbežnom napomenutí odvolá u úradu z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie 2/3 sudcov.

     § 7

     Záverečné ustanovenia

     1. Tento štatút musí byť promulgovaný spišský diecéznym biskupom a jeho účinnosť začína dňom jeho promulgácie.

     2. Ak by vznikla pochybnosť ohľadom výkladu niektorého paragrafov tohto štatútu, hodnoverne ho vykladá spišský diecézny biskup.