• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
ZASADANIE DIECÉZNEJ EKONOMICKEJ RADY

ZASADANIE DIECÉZNEJ EKONOMICKEJ RADY

V utorok 2. apríla 2024 popoludní sa v priestoroch Biskupského úradu v Spišskej Kapitule prvýkrát zišla novovymenovaná Diecézna ekonomická rada, ktorú podľa noriem Kódexu kánonického práva ustanovil spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský.

Stretnutie pozostávalo z odovzdania menovacích dekrétov, zloženia prísahy nových členov a samotného zasadania, pri ktorom boli prezentované referáty zástupcov jednotlivých inštitúcií Spišského biskupstva. Témou bol okrem iného aj plán obnovy pútnického miesta na Mariánskej hore v Levoči, ktoré má v nasledujúcom období prejsť komplexnou rekonštrukciou.

Diecézna ekonomická rada sa bude pri svojej činnosti riadiť usmerneniami Kódexu kánonického práva a tiež svojim novým štatútom, ktorý bol promulgovaný diecéznym biskupom 18. marca 2024. Jej členovia sú: Mgr. Dušan Kubica, kňaz a z laických odborníkov Ing. Peter Dominik, MVDr. Michal Kapusta, Ing. Zita Jankoľová a Bc. Martin Gonda. Tajomníkom Diecéznej ekonomickej rady sa stal diecézny ekonóm PhDr. Milan Smižanský.

Kódex kánonického práva nariaďuje, aby každá diecéza mala ekonomickú radu, ktorej predsedá sám diecézny biskup alebo jeho delegát a ktorá pozostáva aspoň z troch veriacich v Krista vymenovaných biskupom, skutočných znalcov v ekonomických veciach, ako aj v občianskom práve a vyznačujúcich sa bezúhonnosťou. Členovia ekonomickej rady sa majú vymenovať na päť rokov. Rada okrem úloh, ktoré sú jej zverené v Piatej knihe Časné majetky Cirkvi, má každoročne podľa pokynov diecézneho biskupa pripraviť rozpočet príjmov a výdavkov, ktoré sa predvídajú pre celé riadenie diecézy na nasledujúci rok, ako aj na konci roka schváliť vyúčtovanie príjmov a výdavkov.