• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
NEDOŽITÉ 70. NARODENINY BISKUPA ŠTEFANA SEČKU

NEDOŽITÉ 70. NARODENINY BISKUPA ŠTEFANA SEČKU

Dňa 6. júla 1953 sa v Spišskom Štvrtku narodil Mons. Štefan Sečka. Pri príležitosti jeho nedožitých 70. narodenín sa vo štvrtok 6. júla 2023 zišli biskupi a pár desiatok kňazov Spišskej diecézy, aby spolu s jeho najbližšou rodinou a s Božím ľudom ďakovali za život tohto nedávno zosnulého spišského biskupa a prosili za spásu jeho nesmrteľnej duše.

Svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule celebroval Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor. V homílii nadviazal na prvé čítanie z liturgie dňa, ktoré rozprávalo o Abrahámovej skúsenosti s Bohom v súvislosti s obetovaním Izáka. Spomínaný praotec bol vyzvaný podstúpiť veľkú skúšku viery, nádeje i lásky. Jeho dôvera v Boha napomohla tomu, aby v nej obstál.

Otec biskup prepojil s touto skutočnosťou aj život zosnulého biskupa Štefana, ktorý povedal Bohu v živote rozhodné áno a podstúpil mnohé skúšky, vrátane zdravotných komplikácií v závere života. Pred záverečným požehnaním sa zhromaždení veriaci spoločne pomodlili desiatok ruženca a zaspievali mariánsku antifónu Salve Regina.

Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Maturoval v roku 1971 na SVŠ v Spišskej Novej Vsi. Ordinovaný bol 6. júna 1976 v Bratislave Mons. Júliusom Gábrišom. Pôsobil ako kaplán v Spišskej Novej Vsi (1978 – 1980) a v Dolnom Kubíne (1980 – 1984). V roku 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach a v roku 1990 vicerektorom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a odborným asistentom na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Za pomocného biskupa Spišskej diecézy ho vymenoval pápež Ján Pavol II. dňa 28. júna 2002 a zveril mu titulárne sídlo Sita. Vysvätený na biskupa bol 27. júla 2002 v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Spolusvätiteľmi boli Mons. Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius v SR a Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup metropolita.

Dňa 4. augusta 2011 bol vymenovaný pápežom Benediktom XVI. za nástupcu Mons. Františka Tondru na spišskom biskupskom stolci. Úrad spišského diecézneho biskupa kánonicky prevzal 10. septembra 2011 pri svätej omši v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Jeho biskupským heslom bolo: „Crux Christi perficiat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí).