• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
SPOMIENKA NA SPIŠSKÉHO KANONIKA A BOTANIKA PAVLA VITKA ST.

SPOMIENKA NA SPIŠSKÉHO KANONIKA A BOTANIKA PAVLA VITKA ST.

V nedeľu 20. novembra 2022 sa vo farnosti Orávka v Poľsku (Orawka) udiala spomienková slávnosť pri príležitosti pripomenutia si jubileí čestného kanonika Spišskej kapituly kňaza Pavla Vitka st. (Paulus Vitkay senior, *1779 †1842). V tomto roku uplynulo 200 rokov od podpísania jeho unikátneho diela Flora Arvensis, 180 rokov od jeho smrti a 10 rokov od vyhlásenia spomínaného botanického diela za historický knižný dokument Slovenskej republiky.

Na tohto rodáka zo Spišského Bystrého, kňaza pôsobiaceho vo viacerých farnostiach Spišskej diecézy, prísediaceho Oravskej súdnej stolice, botanika a vedca si zaspomínali prítomní spoločnou modlitbou pri jeho hrobe na cintoríne v blízkosti farského kostola v Orávke. Okrem miestneho farára a zástupcov veriacich sa na spomienke zúčastnili aj zástupcovia samosprávy z Orávky, Jablonky či Spišského Bystrého. Osobne poctil zhromaždenie svojou účasťou generálny konzul Slovenskej republiky v Poľsku J. E. Tomáš Kašaj.

Za zorganizovanie spomienky patrí vďaka príbuznému kanonika Lt. Col. Ing. Jánovi Vitkovi CLJ, ktorý sa zaslúžil o bližšie odhalenie tejto významnej osobnosti Spišskej diecézy a Slovenského národa.

Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš poslal prítomným zhromaždeným v Orávke pozdravný list tohto znenia:

Drahí bratia a sestry zhromaždení pri spomienkovej slávnosti dňa 20. novembra 2022 vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Orávke!

Pred nedávnym časom som sa bližšie oboznámil s osobnosťou kňaza Pavla Vitka st. (Paulus Vitkay senior), čestného kanonika Spišskej kapituly spojenej s Katedrálnym chrámom sv. Martina, nachádzajúcim sa v sídle biskupstva v Spišskej Kapitule.

Som rád, že vďaka dlhoročnému úsiliu jeho príbuzného pána Ing. Jána Vitka sa táto vzácna osobnosť, prekračujúca hranice Slovenska, dostala do širšieho povedomia Slovákov aj Poliakov a vďaka dnešným možnostiam snáď aj mnohým príslušníkom iných národov.

V tomto roku, kedy slávime tri jubileá spojené so životom tohto vzácneho človeka, a to 200 rokov od podpísania unikátneho diela Flora Arvensis, 180 rokov od jeho smrti a 10 rokov od vyhlásenia diela Flora Arvensis za historický knižný dokument Slovenskej republiky, máme možnosť poďakovať Bohu za takéto osobnosti, ktoré dokázali vo svojom živote poukazovať na súlad medzi vierou a vedou, ktoré majú spolupôsobiť na komplexnom rozvoji človeka.

Rodák zo Spišského Bystrého spojil vo svojom živote povolanie kňaza so službou ľudstvu vo forme hlbšieho objavovania a skúmania Bohom stvorenej nádhery ukrytej v rastlinách nachádzajúcich sa v oravskej prírode.

Mám nádej, že aj vďaka tejto spomienkovej udalosti sa viac zviditeľní osobnosť spišského kanonika Pavla Vitka st., ktorý pastoračne pôsobil vo viacerých farnostiach Spišskej diecézy, pričom poslednú etapu svojho života prežil práve vo farnosti Orávka, kde je na miestnom cintoríne aj pochovaný.

Ďakujem pánovi Ing. Jánovi Vitkovi za podnet k zorganizovaniu tejto udalosti. Rovnako chcem poďakovať za spoluprácu generálnemu konzulovi Slovenskej republiky v Poľsku J. E. Tomášovi Kaššajovi, miestnemu pánovi farárovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zorganizovanie tejto spomienkovej slávnosti a tiež o obnovu pomníka v Orávke. Realizácia tejto obnovy je už príslušnými orgánmi odsúhlasená. Verím, že dnešné stretnutie tiež prispeje k posilneniu bratských vzťahov medzi Slovenským a Poľským národom, ktoré spájajú mnohé osobnosti a historické udalosti.

Všetkým prítomným rád udeľujem svoje požehnanie

 

+ Mons. Ján KUBOŠ, spišský diecézny administrátor

Viac informácií o čestnom kanonikovi Spišskej kapituly pri Katedrálnom chráme sv. Martina z Tours možno nájsť na stránkach Spišského dejepisného spolku: